Teollisuus-, tuotanto-, jätevesi- ja biolaitokset

Ilmanlaadun hallintaa kriittisiin kohteisiin.

Tuotantolaitosten pinta- ja ilmahygienia on avainasemassa tuotteiden laadun ja säilyvyyden kannalta.

Esimerkiksi elintarviketuotantotilojen sisäilman epäpuhtaudet voivat kontaminoida valmistettavat elintarvikkeet, jolloin tuotteiden säilyvyys ja laatu laskee.

Tuotantovälineiden, kuten kuljettimien pintaan kertyvät mikrobiologiset epäpuhtaudet voivat alentaa tuotteiden säilyvyyttä ja heikentää tuotteen maku-, tuoksu ja ulkonäköominaisuuksia.

Prosessitilojen ilmanlaatu vaikuttaa myös henkilökunnan työhyvinvointiin ja tuotantotiloista leviävät hajut ja epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa ongelmia myös muihin tiloihin tai ympäristöön.

Tuotantotilat

Varmistamalla tuotantotilojen tuloilman puhtaus saadaan sisätilojen ilmahygieniaa nostettua. Tuotantotilan ilmanlaatua parantamalla voidaan estää epäpuhtauksien pääsy kosketuksiin tuotettavien elintarvikkeiden, huonekalujen, elektroniikan tai muiden tuotteiden kanssa.

Kuivadesinfioinnin avulla voidaan vähentää ilman mikrobikuormaa ja estää näin tuotteiden kontaminoituminen, joka lisää suoraan säilyvyyttä.

Kuljettimien kuivadesinfioinnilla saadaan estettyä mikrobien leviäminen tuotteissa. Kuljettimien hygieniatason nostolla voidaan parantaa tuotteiden laatua ja säilyvyyttä.

Tuotantotiloissa saattaa muodostua ympäristöön tai muihin tiloihin leviäviä epämiellyttäviä hajuja. Ratkaisuillamme voidaan hallita hajuja tehokkaasti, jolloin työviihtyvyys paranee ja ympäristöön aiheutuva haitta saadaan minimoitua.

Teollisuuden kokoonpanolinjat

Monilla teollisuudenaloilla kuten lääke- ja elektroniikkateollisuudessa tuotanto- ja kokoonpanolinjat vaativat ehdotonta puhtautta, jopa tyhjiötiloja. Tällöin ei riitä, että ilma ja pinnat ovat vapaina mikrobeista, sillä ilman epäpuhtaudet pienhiukkasineenkin voivat tärvellä sekä tuotantolaitteet että valmistettavat tuotteet.

Tarjoamme ratkaisut ilman puhdistamiseen pienhiukkasista, VOC-kaasuista, mikrobeista ja kemiallisista yhdisteistä, jotka saattaisivat vaarantaa tuotteiden puhtauden, toimivuuden ja säilyvyyden. Mekaanisten ilmansuodatusratkaisujen lisäksi tarjoamme ionisaatioon perustuvia ilmanpuhdistusjärjestelmiä.

Palvelemme myös tyhjiötiloja vaativia toimialoja vuotojen havaitsemiseen erikoistuneilla laitteilla.

Varastotilat

Varastotilojen ilmanlaatuun kannattaa kiinnittää huomiota, koska varaston ilma vaikuttaa tuotteiden säilyvyyteen ja laatuun sekä henkilökunnan työhyvinvointiin.

Ratkaisuillamme voidaan vähentää varastoitavien tuotteiden aiheuttamaa epäpuhtauskuormaa ilmasta. Näin voidaan vähentää mikrobien aiheuttamaa kontaminaatioriskiä eri tuotteiden välillä.

Kylmävarastoissa voidaan kuivadesinfioinnin avulla vähentää ilman mikrobikuormaa ja parantaa näin tuoretarvikkeiden säilyvyyttä. Myös henkilökunnan altistuminen tuotteiden mukana tuleville epäpuhtauksille saadaan minimoitua.

Jätevesi-ja biolaitokset saattavat aiheuttaa hajuhaittoja ympäristöön.

Keskellä asutusta sijaitseva linjapumppaamo saattaa aiheuttaa hajuhaitan ympäristöön. Prosessitilojen epäpuhtaudet ja hajut kulkeutuvat helposti valvomoihin ja toimistotiloihin suoran ilmayhteyden, rakenteiden tai ilmanvaihdon kautta.

Hajut ja muut ilman epäpuhtaudet alentavat työntekijöiden työhyvinvointia ja viihtyvyyttä. Prosessitilojen huono ilmanlaatu vaikuttaa henkilökunnan työhyvinvointiin ja tiloista leviävät hajut ja epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa ongelmia ympäristöön.

Ratkaisumme kattavat monipuolisesti erilaiset jätteenkäsittelyn ilmanlaadun ongelmat. Erityisosaamisemme on tilojen ja prosessien hajujen hallinta.

Linjapumppaamot

Jätevesi kerätään sieltä, missä ihmiset asuvat, joten osa linjapumppaamoista saattaa sijaita hyvinkin lähellä asutusta. Pumppukaivosta ympäristöön leviävät hajut voivat kuitenkin olla epämiellyttäviä lähistön asukkaiden kannalta.

Harvemmin hajuhaitta on jatkuvaa, mutta pahimmillaan hajuongelma sattuu juuri ylioppilasjuhlien tai muun sosiaalisen tapahtuman yhteyteen, jolloin asukkaiden epämiellyttävät kokemukset korostuvat. Siksi pumppaamojen hajuhaittaan kannattaa kiinnittää huomiota.

Ratkaisuillamme jätevesien linjapumppaamoiden hajut saadaan poistettua ilman kemikaaleja ja vaihdettavia suodattimia.

Prosessitilat ja valvomot

Prosessitilojen ilmanlaatu vaikuttaa henkilökunnan työhyvinvointiin ja tiloista leviävät hajut ja epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa ongelmia ympäristöön. Ratkaisuillamme voidaan vähentää prosessitilojen sisäilman epäpuhtauskuormaa. Näin voidaan vähentää esimerkiksi tilojen hajuhaittoja ja vähentää työntekijöiden altistumista ilman epäpuhtauksille. Ilman epäpuhtauksien hallinta prosessitilassa estää tehokkaasti niiden leviämisen ympäristöön ja muihin tiloihin. Esimerkiksi hajunpoisto kannattaa hoitaa hajun lähteellä.

Prosessitilojen epäpuhtaudet kulkeutuvat helposti valvomoihin. Työntekijöiden viihtyvyyden ja työtehon takaamiseksi valvomotilojen ilmahygieniaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Ratkaisumme soveltuvat niin sisäilmassa olevien epäpuhtauksien kuin tuloilman mukana tiloihin kulkeutuvien altisteiden, kuten hajujen hallintaan.