Teollisuus- ja tuotantolaitokset

Tuotantolaitosten pinta- ja ilmahygienia on avainasemassa tuotteiden laadun ja säilyvyyden kannalta.

Esimerkiksi elintarviketuotantotilojen sisäilman epäpuhtaudet voivat kontaminoida valmistettavat elintarvikkeet, jolloin tuotteiden säilyvyys ja laatu laskee.

Tuotantovälineiden, kuten kuljettimien pintaan kertyvät mikrobiologiset epäpuhtaudet voivat alentaa tuotteiden säilyvyyttä ja heikentää tuotteen maku-, tuoksu ja ulkonäköominaisuuksia.

Prosessitilojen ilmanlaatu vaikuttaa myös henkilökunnan työhyvinvointiin ja tuotantotiloista leviävät hajut ja epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa ongelmia myös muihin tiloihin tai ympäristöön.

Tuotantotilat

Varmistamalla tuotantotilojen tuloilman puhtaus saadaan sisätilojen ilmahygieniaa nostettua. Tuotantotilan ilmanlaatua parantamalla voidaan estää epäpuhtauksien pääsy kosketuksiin tuotettavien elintarvikkeiden, huonekalujen, elektroniikan tai muiden tuotteiden kanssa.

Kuivadesinfioinnin avulla voidaan vähentää ilman mikrobikuormaa ja estää näin tuotteiden kontaminoituminen, joka lisää suoraan säilyvyyttä.

Kuljettimien kuivadesinfioinnilla saadaan estettyä mikrobien leviäminen tuotteissa. Kuljettimien hygieniatason nostolla voidaan parantaa tuotteiden laatua ja säilyvyyttä.

Tuotantotiloissa saattaa muodostua ympäristöön tai muihin tiloihin leviäviä epämiellyttäviä hajuja. Ratkaisuillamme voidaan hallita hajuja tehokkaasti, jolloin työviihtyvyys paranee ja ympäristöön aiheutuva haitta saadaan minimoitua.

Teollisuuden kokoonpanolinjat

Monilla teollisuudenaloilla kuten lääke- ja elektroniikkateollisuudessa tuotanto- ja kokoonpanolinjat vaativat ehdotonta puhtautta, jopa tyhjiötiloja. Tällöin ei riitä, että ilma ja pinnat ovat vapaina mikrobeista, sillä ilman epäpuhtaudet pienhiukkasineenkin voivat tärvellä sekä tuotantolaitteet että valmistettavat tuotteet.

Tarjoamme ratkaisut ilman puhdistamiseen pienhiukkasista, VOC-kaasuista, mikrobeista ja kemiallisista yhdisteistä, jotka saattaisivat vaarantaa tuotteiden puhtauden, toimivuuden ja säilyvyyden. Mekaanisten ilmansuodatusratkaisujen lisäksi tarjoamme ionisaatioon perustuvia ilmanpuhdistusjärjestelmiä.

Palvelemme myös tyhjiötiloja vaativia toimialoja vuotojen havaitsemiseen erikoistuneilla laitteilla.

Varastotilat

Varastotilojen ilmanlaatuun kannattaa kiinnittää huomiota, koska varaston ilma vaikuttaa tuotteiden säilyvyyteen ja laatuun sekä henkilökunnan työhyvinvointiin.

Ratkaisuillamme voidaan vähentää varastoitavien tuotteiden aiheuttamaa epäpuhtauskuormaa ilmasta. Näin voidaan vähentää mikrobien aiheuttamaa kontaminaatioriskiä eri tuotteiden välillä.

Kylmävarastoissa voidaan kuivadesinfioinnin avulla vähentää ilman mikrobikuormaa ja parantaa näin tuoretarvikkeiden säilyvyyttä. Myös henkilökunnan altistuminen tuotteiden mukana tuleville epäpuhtauksille saadaan minimoitua.