VOC-yhdisteiden mittaus on tärkeä osa sisäilmatutkimusta

Sisäilman laadun hallintaan liittyy oleellisesti ammattilaisen tekemät mittaukset. Mittaukset ovat tärkeä osa kokonaisuutta, kun epäillään sisäilman aiheuttavan terveys -ja hajuhaittoja. Näytteiden ottoon ja analysointiin, sekä käytettävän laboratorion valintaan  tulee kiinnittää erityistä huolellisuutta. VOC- yhdisteiden tutkimus ei ole täysin ongelmatonta. 

VOC-yhdisteet ovat yleisin syy huonoon sisäilmaan Suomessa. VOC-yhdisteistä puhuttaessa termillä tarkoitetaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. 

Tyypillisiä esimerkkejä VOC-päästöjen mahdollisista lähteistä ovat rakennusmateriaalit (liuotin- ja raaka-ainejäämät), sisustusmateriaalit (muovimatot), pesuaineet, kosmetiikka, bensiini/diesel, tupakansavu ja pakokaasut.  

Sisäilman VOC-yhdisteiden pitoisuuteen vaikuttavat esimerkiksi teollisuus, liikenne, rakennuksen ikä ja ilmanvaihto.

Altistuminen VOC-yhdisteille voi aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia ja silmä- sekä limakalvoärsytystä. 

Mikäli ongelmia ilmenee sisäilman laadussa on VOC-yhdisteiden mittaaminen paikallaan.

Baumedin suorittamat sisäilmatutkimukset etenevät vaiheittain ja kustannustehokkaasti.  

Ei ole yhdentekevää kuinka ja miten VOC-yhdisteiden mittaukset suoritetaan

VOC-yhdisteiden mittaus on järkevää ja tarpeellista mikäli sisäilmassa havaitaan poikkeavaa hajua. Myös terveydelliset oireet aiheuttavat epäilyä VOC-yhdisteiden kohonneista pitoisuuksista. 

Lämpötilan kohotessa VOC-yhdisteet vapautuvat sisäilmaan. Altistuminen yhdisteille tapahtuu yleisimmin hengityksen kautta, mutta ihoaltistus voi myös olla mahdollinen tapa altistumiselle. 

Sisäilman tutkimukselle kehitettyjä standardeja ja kriteerejä noudatetaan tarkasti.

VOC-sisäilmanäyte on sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetus 545/2015 mukainen ISO 16000-6:2011 standardiin pohjautuva menetelmä. Analyysit suoritetaan yhteistyössä ulkopuolisen, FINAS akkreditoidun ja Ruokaviraston hyväksymän laboratorion kanssa. VOC-tutkimuksesta vastaa rakennusterveysasiantuntija. Toimeksiannossa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisia ehtoja.

Mittauksia suoritetaan niin julkisissa tiloissa kuin yksityiskodeissa

Tutkimuskokonaisuudet voivat sisältää yhden tai useamman tyyppisiä mittauksia. Baumedin tutkimusmenetelmät ja tutkimusten laajuus määräytyvät yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja kohteen mukaisesti. Tutkimusten tehokas kohdentaminen säästää aikaa ja kustannuksia.

Sisäilmatutkimusten tuloksia käytetään arvioitaessa tilojen käyttäjille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Tulosten perusteella laadittuja johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia voidaan hyödyntää korjaussuunnittelussa.

Mikäli VOC-yhdisteiden pitoisuudet ovat liian korkeita, on paras lähtökohta tilanteen ratkaisemiseksi poistaa tai eristää haihtuva epäpuhtaus. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Ilmanvaihtoa tehostamalla on saavutettu hyviä tuloksia sisäilmanlaadun paranemisessa. Baumedi tarjoaa erilaisia ratkaisuja sisäilman parantamiseksi. 

Lisää tietoa VOC-yhdisteiden näytteenotosta voit lukea Sisäilmayhdistyksen sivuilta osoitteesta https://www.sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat/Ongelmien-tutkiminen/Muut-sisailmatutkimukset/Kemialliset-tutkimukset

Jaa artikkeli: